A Xunta Reitora de Aspronaga renova as súas Comisións

09.12.2020. O pasado venres, tivo lugar a reunión ordinaria da Xunta Reitora de  Aspronaga baixo a Presidencia do seu titular, D. Nicanor  Alvarez, co fin de tratar varios asuntos relacionados coa xestión e marcha da entidade. Entre eles, formuláronse os Orzamentos Xerais de  Aspronaga para o exercicio 2021 e a reorganización das diferentes Comisións da Xunta Reitora para unha xestión máis áxil e eficaz.

Así, na devandita reunión, o órgano de representación de  Aspronaga elaborou os orzamentos coa previsión de ingresos e gastos para o 2021 coas asignacións dos distintos servizos e centros e cun resultado equilibrado que asegura a correcta execución do Plan de Acción.

Tamén, nesta sesión reorganizáronse as diferentes Comisións da Xunta Reitora coa posta en marcha da recentemente creada Comisión de Comunicación, Participación e Renovación Asociativa que presidirá Alberto Vidal. Doutra banda, Pedro  Menéndez Ponche pasará a presidir a Comisión de  Lamastelle e Isabel Pedrada a de Lecer.

Ademais, impulsouse a Comisión Económica que pasará a denominarse “Comisión Económica, de  Auditoria e Control” coa finalidade, entre outras, da revisión periódica dos procesos administrativos e de  auditoria de procedementos.

CONOCE A XUNTA REITORA DE ASPRONAGA

i n r f p s v t 0 1 2