Reunión Xunta Reitora (31/05/2022)

O 31 de maio de 2022 tivo lugar unha reunión ordinaria da Xunta Reitora de Aspronaga, baixo a Presidencia do seu titular, D. Nicanor Álvarez, para tratar distintos temas relacionados coa marcha xeral da Asociación. 


No seu informe, o presidente de Aspronaga informa sobre varios aspectos. Lembra as obras previstas para executar nos próximos meses:

- Contrucción dun módulo para menores no Centro Ricardo Baró.
- Peche do secadero no Centro Laboral Lamatelle.
- Cambio de portalón e outras obras no Colexio.

Infórmase sobre a negociaón do Convenio Colectivo e a participación de Aspronaga na proposta dos módulos para o deseño do Concerto Social á Xunta.

Infórmase da formalización de cómpraa-venda de accións de "Fornos Lamastelle S.A"

Dimisión e nomeamentos 

O presidente de Aspronaga comunica a dimisión 
de Antonio Paz da Xunta Reitora, por asuntos persoais.
Acórdase realizar un recoñecemento á súa persoa na Asemblea de Xuño.

Doutra banda, ratifícase a Esperanza Ruíz como presidenta da 
Comisión de Comunicación, Participación e Renovación Social
e a Eduardo Eiroa, como presidente da Comisión de Residencias.

Por último, infórmase sobre a incorporación de Lourdes Rodríguez
na Comisión de Eduación. 

Elías Palacio, como secretario da entidade
pasa a realizar as funcións da presidencia da Comisión de Eduación. 

Por outra banda, o xerente informa sobre varios aspectos.

Subvencións e convenios

Reforma secadero - Subvención IRPF e ONCE
Pintura do Centro Ricardo Baró- Subvención Deputación da Coruña
Firma convenio de colaboración con Concello da Coruña
Firma convenio de colaboracón có CITIC Universidade da Coruña.

Contas e Asamblea

Por último, realízase a formulación das contas de 2021,
o estudio económico do primer trimestre de 2022
e convócase a Asamblea General de Socios e Socias para
o próximo mércoles 22 de xunio ás 5.30h da tarde. 

i n r f p s v t 0 1 2